ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na webové stránce je kontaktní formulář, ve kterém vyžadujeme některé osobní údaje, abychom se s Vámi mohli následně spojit. Vzhledem k tomu, že tímto dochází ke zpracování osobních údajů, chtěli bychom Vás informovat, jak s těmito údaji budeme nakládat. V případě, že některé části textu nerozumíte, či byste chtěli získat více informaci, neváhejte napsat na e-mailovou adresu info@protetikafm.cz.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

  Zpracováváme následující informace:

  • Osobní údaje vyžadované kontaktním formulářem. Ve formuláři po Vás vyžadujeme Vaše jméno a příjmení, věk dítěte, adresní údaje, kontaktní údaje (e-mail a telefon). Dobrovolně nám poté můžete zanechat krátkou zprávu a vybrat kliniku, na kterou se chcete obrátit.

  • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich webových stránek může docházet k zaznamenávání Vaší aktivity. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.

 2. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

  Údaje získané z kontaktního formuláře slouží k tomu účelu, abychom se na Vás následně mohli obrátit a kontaktovat Vás. Věk dítěte je mimo jiné velice důležitý, abychom mohli náležitě posoudit, zda je léčba vůbec možná. Poté, co Vás kontaktujeme a domluvíme se na poskytování našich služeb, využíváme údaje pro základní identifikaci smluvního vztahu. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Obchodní sdělení.

  Veškeré údaje, které uvedete do kontaktního formuláře budeme zpracovávat pouze my a nebude docházet k jejich předání externím správcům osobních údajů či zpracovatelům.

 3. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

  Osobní údaje budeme uchovávat po dobu vzájemné komunikace. Pokud následně dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi námi a Vámi, ponecháme si osobní údaje po dobu existence tohoto smluvního vztahu. V případě, že se nedomluvíme na vzájemné spolupráci, osobní údaje hned vymažeme.

 4. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;

  • právo na opravu;

  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);

  • právo na omezení zpracování údajů;

  • právo vznést námitku proti zpracování;

  • právo na přenositelnost údajů;

  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Pro Vás jsou nejdůležitější následující práva:

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 200 Kč.

  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

  Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@protetikafm.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

  Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. Srpna 2020.

 

Firma Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. je certifikována podle EN ISO 9001:2015

Naše webová stránka používá soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s našimi pravidly využívání cookies.